Qodobka saddexaad

DAAHIRIN

Waxaan rumeysanahay Ruuxa Quduuska, kaniisadda Masiixa ee qudduusan, kullanka awliyada, cafiska dembiyada, sarekicida jidhka, iyo nolosha weligeed ah. Aamiin. Waa maxay tan macnaheedu? Waxaan rumaysnahay in aanan garaadkayga ama awoodayda ku aamini karin Ciise Masiix, Sayidkayga, ama aanan ugu tagin Isaga, laakiinse Ruuxa Qudduusku uu iigu yeedhay xagga Injiilka, indhahana iigu furay hadiyadiisa, uu i daahiriyay, oo igu hanuuniyay iimaanka runta ah. 16 Sidaas oo kalena wuxuu u yeedhaa, kulmiyaa, ifiyaa, oo daahiriyaa dhammaan kaniisadda Masiixiyiinta ee dunida, oo kula mideeyaa Ciise Masiix iimaanka keliya ee runta ah. Oo kaniisadda Masiixiyiinta ayuu si hodan ah, oo joogto ah ugu cafiyaa dhammaan dembiyadeyda iyo dhammaan dembiyada muminiinta oo idil. Oo maalinta Qiyaamaha wuu soo sarekicin doonaa aniga iyo kuwii dhintay oo idil, oo wuxuu nasiin doonaa aniga iyo inta rumeysan Masiixa nolosha weligeed ah Tanu waa run aad loo hubo.