1 TESALONIIKA 5:14-24

14Oo waannu idin waaninaynaa, walaalayaalow, Kuwa si aan hagaagsanayn u socda la taliya, oo kuwa qalbi jabay dhiirigeliya, oo kuwa itaalka yar garab siiya, oo dadka oo dhanna u dulqaata. 15Iska jira inaan midkiinna midka kale shar shar uga celin; laakiinse kol kasta wax wanaagsan ha ugu dadaalo, oo dadka oo dhanna ha ugu dadaalo. 16Had iyo goorba farxa. 17Joogsila’aanna tukada. 18Wax walbana mahad ka naqa, waayo, taasu waxay idiin tahay doonista Ilaah xagga Ciise Masiix. 19Ruuxa ha deminina. 20Wax sii sheegiddana ha quudhsanina. 21Wax walba tijaabiya, waxa fiicanna xajiya. 22Wax kasta oo shar u egna ka fogaada. 23Ilaaha nabadda qudhiisu quduus ha idinka wada dhigo, oo ruuxiinna iyo naftiinna iyo jidhkiinna dhammaan ha la wada ilaaliyo, iyagoo ceeb la’ markii Rabbigeenna Ciise Masiix yimaado. 24Kan idiin yeedhaa waa aamin, wuuna samayn doonaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.